27. MÁJ 2021

Medzinárodné študentské psychologické dni

Záznam z konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni 2021

Medzinárodné študentské psychologické dni 2021

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici usporiadava 27.05.2021

21. ročník celoslovenskej vedeckej konferencie ŠVOČ
a
20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ŠVOČ

 

Pre zhliadnutie študentskej vedeckej konferencie kliknite sem.

Študentské psychologické dni majú dlhoročnú tradíciu a konajú sa striedavo na psychologických pracoviskách v Českej a Slovenskej republike.  Pri ich zrode stála a  po celé roky ochrannú ruku nad nimi drží doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., za čo jej patrí obrovské poďakovanie.

Sme radi, že tohtoročné Medzinárodné študentské psychologické  dni 2021, i keď, žiaľ, iba v online forme vzhľadom na akuálnu situáciu môže usporiadať naša katedra.

Srdečne pozývame nielen nominovaných študentov, ktorí  predstavia svoje najlepšie odborné súťažné práce, ale tiež všetkých ďalších študentov, pedagógov a sympatizantov odboru psychológie.
Za organizačný tím online konferencie

PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.

O konferencii

Medzinárodné študentské psychologické dni sú určené pre študentov bakalárskych a magisterských študijných odborov psychológie v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky. Účastníkmi študentskej vedeckej konferencie sú študenti, ktorí úspešne obhájili svoje odborné práce na študentských vedeckých konferenciách v rámci svojich materských katedier.

Študenti, ktorí budú nominovaní kontaktnými osobami z jednotlivých katedier psychológie alebo psychologického pracoviska z ČR a SR, budú mať príležitosť prezentovať výsledky svojej odbornej teoretickej a empirickej práce, ktorú pod vedením svojich konzultantov realizovali v priebehu svojho štúdia v tejto neľahkej situácii.

Študenti budú mať možnosť súťažiť o najlepšiu odbornú prácu, ale aj vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti v rámci, veríme, že plodných diskusných sekcií. V neposlednom rade môžu získať aj zaujímavé ceny.

Medzinárodné študentské psychologické dni sa uskutočnia v dvoch sekciách, a to v bakalárskej a magisterskej sekcii.

Celkovo je možné z každej katedry psychológie, resp.  každého psychologického pracoviska prihlásiť dve súťažné práce, a to buď po jednej súťažnej práci do každej z dvoch sekcií alebo dve práce do jednej sekcie.

Písomnú formu súťažnej práce bude posudzovať nezávislý oponent – posudky budú zaslané každému súťažiacemu po ukončení a vyhlásení výsledkov súťaže.

Úroveň jednotlivých prezentácií bude hodnotiť odborná porota, zložená z odborníkov v odbore psychológia. V rámci každej sekcie budú samostatne vyhlásené víťazné práce.

Organizačný tím konferencie

doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Dátum konania online konferencie

27.05.2021 (štvrtok)

Platforma

Pre zhliadnutie študentskej vedeckej konferencie kliknite sem.

Dôležité termíny

07.05.2021 registrácia prostredníctvom prihlasovacieho formulára
zaslanie elektronickej verzie súťažnej práce na e-mailovú adresu:
jana.stehlikova (@) umb.sk

12.05.2021 zaslanie video-prezentácie na e-mailovú adresu:
jana.stehlikova (@) umb.sk

Kontakt

PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., jana.stehlikova (@) umb.sk
tel. číslo: 0915 866 601

Prečo prísť?

27.5. 2021 – Medzinárodné študentské psychologické dni

Prezentovanie projektov ŠVOUČ v odbore psychológia a v odbore učiteľstvo psychológie. Získanie zaujímavých cien.

28.5. 2021 – Medzinárodná vedecká konferencia Líder v edukácii ako aktér zmeny – „Ďuričove dni“

Tematické zameranie konferencie
Pregraduálna a postgraduálna príprava lídrov v edukácii v SR a zahraničí.
Učiteľ ako líder – inovátor a „inšpirátor“ zmeny v škole.
Odborný zamestnanec školy ako líder – školský psychológ ako podporovateľ zmeny . Lídri v edukácii: skúsenosti s presadzovaním zmien – príklady dobrej praxe absolventov Komenského inštitútu.

Súťažné práce

Súťažné práce v bakalárskej sekcii

Dorota Ciencialová
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava

Žofia Dršťáková
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita Trnava

Jaroslav Sýkora, Jonáš Herec, Kamil Brahmi, Oldřiška Dobešová, David Vondráček, Martin Smělík
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií,  Masarykova univerzita  Brno

Barbora Baňacká
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava

Jiří Kalenský, Linda Soukupová, Sylvie Krystlová
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita  Karlova Praha

Ema Štanerová
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

Diana Ďuricová
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Patrícia Bieliková
Katedra klinickej psychológie, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola Bratislava

Adrian Širka, Viktorija Fačara, Katarína Kmeťová
Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Súťažné práce v magisterskej sekcii

Bc. Štěpán Komrska
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Bc. Daniel Vokál
Katedra psychologie, Fakulta socialních studií, Masarykova univerzita Brno

Bc. Laura Filipčíková
Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Bc. Ester Nosáľová
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Bc. Alexander Vaculík
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita Trnava

Bc. Soňa Ondrušová
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

Bc. Natália Migasová
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Bc. Henrieta Koklesová
Ústav klinickej psychológie, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola Bratislava

Bc. Michaela Kyzeková
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha

Bc. Erika Moravská
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského Bratislava

Bc. Matej Hrabovský
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Bc. Soňa Struhárová, Bc. Martina Oboňová
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Bc. Andrej Kos
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha

Bc. Barbora Kubalová
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

Bc. Kristýna  Hrdličková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha

Odborná porota

doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

čestná členka hodnotiacej komisie, zakladateľka

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

predseda hodnotiacej komisie

Katedra psychológie, PF UMB Banská Bystrica

Mgr. Katarína Křížová, PhD.

Ústav aplikovanej psychológie

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

Mgr. Lucia Ptáčníková

Katedra psychologických vied

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Mgr. Jiří Lukavský, PhD.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

PhDr. et Mgr. Hana Valentová, PhD.

Katedra psychologie

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Katedra psychologie

Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Katedra klinickej psychológie

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

PhDr. Martin Dolejš, PhD.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Miroslav Šipula

Katedra psychologie

Fakulta socialních studií Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Miroslava Köverová, PhD.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

PhDr. Rudolf Fábry, CSc.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta, Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava

Harmonogram

27.05.2021

Vyhodnotenie

Menu