27. – 28. máj 2021

Líder v edukácii ako aktér zmeny „Ďuričove dni“

Online medzinárodná vedecká konferencia

Tématické zameranie

Pregraduálna a postgraduálna príprava lídrov v edukácii v SR a zahraničí.

Učiteľ ako líder – inovátor a „inšpirátor“ zmeny v škole.

Odborný zamestnanec školy ako líder – školský psychológ ako podporovateľ zmeny.

Lídri v edukácii: skúsenosti s presadzovaním zmien – príklady dobrej praxe absolventov Komenského inštitútu.

Účasť na konferencií je BEZPLATNÁ.

Organizátor: Katedra psychológie PF UMB v spolupráci s AŠP SR a riešiteľmi projektu APVV 17-0557

Pre koho?

Pre učiteľov

Prínos konferencie pre učiteľov je jednoznačný. Učitelia sú tí, ktorí svojou prácou v školských triedach, spoluprácou s kolegami podporujú a udržiavajú neustály rozvoj škôl a tried. Pod ich vplyvom sa triedy môžu transformovať na prostredie, kde sa žiaci sami zapájajú do relevantného – aktuálneho – vecného – zmysluplného edukačného procesu.

Pre psychológov

Zvlášť pre školských psychológov konferencia ponúka možnosť zorientovať sa v aktuálnych konceptoch „school leader“ – „teacher leader“ s možnosťou podpory nielen procesu transformácie našich škôl, ale i v prípade facilitovania osobnostného rastu potenciálnych lídrov – učiteľov.

Pre lídrov v edukácií

Konferencia môže ponúknuť súčasným predstaviteľov riadiacich pozícií v školách možnosť posunúť sa z pozície manažéra na pozíciu lídra, ktorý vie účelnejšie motivovať svojich učiteľov nielen k napĺňaniu vízií tej ktorej školy, ale aj k prekročeniu týchto vízií, či k tvorbe prostredia, ktorého klíma vytvára podmienky pre vnútornú motiváciu učiteľov vízie a ciele školy napĺňať a rozvíjať.

Pre študentov

Študenti môžu získať širšiu predstavu o koncepte učiteľa-lídra, o kompetenciách, ktorými disponuje, ale i o súčasnom stave transformácie slovenského školstva z pohľadu rôznych zainteresovaných odborníkov a predstaviteľov edukačnej reality, pregraduálnej prípravy, formálneho i neformálneho vzdelávania lídrov.

Prečo prísť?

27.5.2021 – Medzinárodné študentské psychologické dni

Budúci líder ako aktér zmeny v pomáhajúcich profesiách – prezentovanie projektov ŠVOČ v odbore psychológia a v odbore učiteľstvo psychológie.

Bližšie informácie nájdete na podstránke kliknutím sem.

28.5.2021 – Medzinárodná vedecká konferencia Líder v edukácii ako aktér zmeny – „Ďuričove dni“

Tematické zameranie konferencie
Pregraduálna a postgraduálna príprava lídrov v edukácii v SR a zahraničí.
Učiteľ ako líder – inovátor a „inšpirátor“ zmeny v škole.
Odborný zamestnanec školy ako líder – školský psychológ ako podporovateľ zmeny . Lídri v edukácii: skúsenosti s presadzovaním zmien – príklady dobrej praxe absolventov Komenského inštitútu.

Spíkri

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

prof. John Pellitteri, PhD.

prof. John Pellitteri, PhD.

City University of New York - Queens College

prof. Nathalis Wamba, PhD.

prof. Nathalis Wamba, PhD.

City University of New York - Queens College

Ing. Mgr. Jakub Procházka, PhD.

Masarykova univerzita, Brno

PhDr. Jana Zapletalová

Eduklinika, Praha

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Univerzita Karlova, Praha

Harmonogram

27. mája

ŠTV

08.00 – 09.00

Registrácia

09.00 – 12.00

Speakri – Časť 1

12.00 – 13.00

Obedňajšia prestávka

13.00 – 17.00

Speakri – Časť 2

28.MÁJA

PIA

08.00 – 09.00

Registrácia

09.00 – 12.00

Speakri – Časť 1

12.00 – 13.00

Obedňajšia prestávka

13.00 – 17.00

Speakri – Časť 2

Dôležité termíny

30.04.2021 Registrácia

30.04.2021 Príspevky účastníkov konferencie vo forme 10 min. videonahrávky budú umiestnené podľa príslušnosti k nižšie uvedeným sekciám a zároveň v rozsahu 5NS budú publikované v recenzovanom e-zborníku dostupnom počas konferencie

30.04. 2021 Príspevky účastníkov konferencie  v rozsahu 5NS budú publikované v recenzovanom e-zborníku dostupnom počas konferencie

27.05.2021 Medzinárodné študentské psychologické dni – prezentácia a diskusia ku projektom ŠVOČ v odbore psychológia a v odbore učiteľstvo psychológie – medzinárodná súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

28.05.2021 Online medzinárodná vedecká konferencia – Líder v edukácii – online panelové diskusie

30.6.2021  Doručenie, vedeckým výborom konferencie, vybraných a  rozpracovaných príspevkov pre publikovanie v časopise Školský psychológ/Školní psycholog

Panelové diskusie

Príprava lídrov v SR a zahraničí 
28.5.2021 o 14:00
moderuje prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. v anglickom jazyku
účastníci:
prof. John Pellitteri, PhD., City University of New York  – Queens College
prof. Nathalis Wamba, PhD.,
City University of New York  – Queens College
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
Mgr. Zuzana Labašová,
Komenského inštitút Bratislava 

Skúsenosti lídrov z realizovania zmien
28.5.2021
moderuje zástupca Komenského inštitútu

Lídri z radov odborných zamestnancov – školský psychológ a jeho rola v podpore zmeny
28.5.2021
moderuje Dr. Lucia Košťálová

Kde

Online konferencia

Online konferencia Líder v edukácii ako aktér zmeny „Ďuričove dni“ bude dostupná prostredníctvom streamu, odkaz bude v predstihu sprístupnený.

Registrácia

Užitočné odkazy

Jeden z viacerých príkladov video postupu ako nahrať prezentáciu v PowerPointe spolu s nahovoreným komentárom a obrazom prezentujúceho je dostupný na adrese www.youtube.com/watch?v=_XQiqecoYSs.

Nahrávky posielať na adresu konferencie  lidervedukacii @ gmail.com  s menom prezentujúceho a názvom príspevku.
V prípade obmedzení imitu rozsahu pripojenej e-mailovej prílohy je ďalšia cesta cez www.uschovna.cz/poslat-zasilku.

Menu