27. – 28. MÁJ 2021

Líder v edukácii ako aktér zmeny “Ďuričove dni”

Účasť na konferencií je BEZPLATNÁ.

Záštitu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzalo 19.5.2021
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR.

Spomienky bývalých študentiek na prof. L. Ďuriča – lídra v edukácii

Online medzinárodná vedecká konferencia

Tématické zameranie

Pregraduálna a postgraduálna príprava lídrov v edukácii v SR a zahraničí.

Učiteľ ako líder – inovátor a „inšpirátor“ zmeny v škole.

Odborný zamestnanec školy ako líder – školský psychológ ako podporovateľ zmeny.

Lídri v edukácii: skúsenosti s presadzovaním zmien – príklady dobrej praxe absolventov Komenského inštitútu.

Účasť na konferencií je BEZPLATNÁ.

Organizátor: Katedra psychológie PF UMB v spolupráci s AŠP SR a riešiteľmi projektu APVV 17-0557

Pre koho?

Pre učiteľov

Prínos konferencie pre učiteľov je jednoznačný. Učitelia sú tí, ktorí svojou prácou v školských triedach, spoluprácou s kolegami podporujú a udržiavajú neustály rozvoj škôl a tried. Pod ich vplyvom sa triedy môžu transformovať na prostredie, kde sa žiaci sami zapájajú do relevantného – aktuálneho – vecného – zmysluplného edukačného procesu.

Pre psychológov

Zvlášť pre školských psychológov konferencia ponúka možnosť zorientovať sa v aktuálnych konceptoch „school leader“ – „teacher leader“ s možnosťou podpory nielen procesu transformácie našich škôl, ale i v prípade facilitovania osobnostného rastu potenciálnych lídrov – učiteľov.

Pre lídrov v edukácii

Konferencia môže ponúknuť súčasným predstaviteľov riadiacich pozícií v školách možnosť posunúť sa z pozície manažéra na pozíciu lídra, ktorý vie účelnejšie motivovať svojich učiteľov nielen k napĺňaniu vízií tej ktorej školy, ale aj k prekročeniu týchto vízií, či k tvorbe prostredia, ktorého klíma vytvára podmienky pre vnútornú motiváciu učiteľov vízie a ciele školy napĺňať a rozvíjať.

Pre študentov

Študenti môžu získať širšiu predstavu o koncepte učiteľa-lídra, o kompetenciách, ktorými disponuje, ale i o súčasnom stave transformácie slovenského školstva z pohľadu rôznych zainteresovaných odborníkov a predstaviteľov edukačnej reality, pregraduálnej prípravy, formálneho i neformálneho vzdelávania lídrov.

Prečo prísť?

27.5.2021 – Medzinárodné študentské psychologické dni

Budúci líder ako aktér zmeny v pomáhajúcich profesiách – prezentovanie projektov ŠVOČ v odbore psychológia a v odbore učiteľstvo psychológie.

Bližšie informácie nájdete na podstránke kliknutím sem.

28.5.2021 – Medzinárodná vedecká konferencia Líder v edukácii ako aktér zmeny – “Ďuričove dni”

Tematické zameranie konferencie
Pregraduálna a postgraduálna príprava lídrov v edukácii v SR a zahraničí.
Učiteľ ako líder – inovátor a „inšpirátor“ zmeny v škole.
Odborný zamestnanec školy ako líder – školský psychológ ako podporovateľ zmeny . Lídri v edukácii: skúsenosti s presadzovaním zmien – príklady dobrej praxe absolventov Komenského inštitútu.

Líderstvo ako súčasť profesijných rolí školského psychológa potrebných k facilitácii zmeny kvality školy
28.5.2021 o 12:00

 

Príprava lídrov v SR a zahraničí
28.5.2021 o 14:00

Lídri v slovenskom vzdelávaní – realita alebo utópia? 28.5.2021 o 16:00

Pozdravy

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Dekanka Pedagogickej fakulty UMB

Mgr. Zuzana Labašová

Komenského inštitút, globálne vzdelávanie

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Predsedníčka AŠP, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Spíkri

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

prof. John Pellitteri, PhD.

prof. John Pellitteri, PhD.

City University of New York - Queens College

prof. Nathalis Wamba, PhD.

prof. Nathalis Wamba, PhD.

City University of New York - Queens College

Ing. Mgr. Jakub Procházka, PhD.

Masarykova univerzita, Brno

Dôležité termíny

30.04.2021 Registrácia

30.04.2021 Príspevky účastníkov konferencie vo forme 10 min. videonahrávky budú umiestnené podľa príslušnosti k nižšie uvedeným sekciám.

27.05.2021 Medzinárodné študentské psychologické dni – prezentácia a diskusia ku projektom ŠVOČ v odbore psychológia a v odbore učiteľstvo psychológie – medzinárodná súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

28.05.2021 Online medzinárodná vedecká konferencia – Líder v edukácii – online panelové diskusie

30.6.2021  Doručenie, vedeckým výborom konferencie, vybraných a  rozpracovaných príspevkov pre publikovanie v časopise Školský psychológ/Školní psycholog

Panelové diskusie

Záznam panelovej diskusie
Líderstvo ako súčasť profesijných rolí školského psychológa potrebných k facilitácii zmeny kvality školy 28.5.2021 o 12:00 moderuje Dr. Lucia Košťálová
Účastníci:
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Doc. PhDr. Valihorová, CSc., Pedagogická fakulta UMB, Predsedníčka AŠP
Mgr. Mária Paľová, PhD., školská psychologička ZŠ Jána Matúšku, Dolný Kubín
Mgr. Janka Pilková, PhD., školská psychologička ZŠ Radvanská, Banská Bystrica
PhDr. Henrieta Roľková, PhD., Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola
Mgr. Róbert Rácz, školský psychológ
Mgr. Kornélia Ďuríková, školská psychologička
Mgr. Žaneta Migová, školská psychologička
V panelovej diskusii sa budeme snažiť hľadať odpovede na oblasti:

KVALITA ŠKOLY: školský psychológ ako základný kameň alebo spoluautor zmeny kvality školy?

– prečo potrebujeme zmenu kvality školy z pohľadu žiaka?

– potrebuje zmenu kvality školy rodič z pohľadu školského psychológa ?

– ako prispieva školský psychológ ku kvalite školy a ako sa mení kvalita školy z pohľadu školskej psychológie?

Prečo je potrebné, aby školský psychológ kládol dôraz na zmenu kvality školy?

LÍDERSTVO: určujúca profesijná rola alebo osobnostná charakteristika školského psychológa ?

– akými zručnosťami a osobnostnými vlastnosťami má disponovať školský psychológ pracujúci v školskom prostredí a online svete zároveň?

– aké nové trendy je potrebné nastaviť v postgraduálnom vzdelávaní školského psychológa?

PSYCHOLÓG A UČITEĽ: dve výrazné osobnosti pri jednom dieťati

– čo prináša psychológ do podporného tímu a čo je potrebné nevyhnutne vniesť do vzdelávania učiteľov, aby podporný tím tvoril jednotnotný celok?

– čo treba zmeniť v príprave týchto dvoch profesií, aby dokázali reagovať na aktuálne dianie?

– čo sa dokážu tieto profesie naučiť vzájomne po roku dištančného vzdelávania?

– kto a ako pomôže učiteľovi a školskému psychológovi vyrovnať sa s negatívnymi psychickými aspektami dištančného vzdelávania?

Príspevok ZŠ E.M.Šoltésovej v Krupine ku konferencii Líder v edukácii ako aktér zmeny “Ďuričove dni”

Zuzana Rusinová, Miroslav Rusin
Nezábudník, elektronický zápisník skupinových a
Individuálnych intervencií pre školských psychológov

Príspevok CPPPaP Tvrdošín ku konferencii Líder v edukácii ako aktér zmeny „Ďuričove dni“

OZ Konvalinka – Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie, konferencia Líder v edukácii 2021

Záznam panelovej diskusie

DEVELOPMENT OF LEADERS IN EDUCATION

28.5.2021 at 14.00 (02:00pm CET) moderates Prof. Eva Sollárová

Guests:

Prof. John Pelliteri, Queens Coll.,CU,NY

Prof. Nathalis Wamba, Queens Coll., CU, NY

Ing. Vladimír Laššák, PhD. – MPC Banská Bystrica

PhDr. Ing.  Selecký, PhD et PhD. – UKF Nitra – (university study program for school managers)

Dr. Zuzana Labašová – the Comenius Institute, NGO,training programs for teacher and school leaders

Ass.prof. Lada Kaliská – APVV research project

Prof. Eva Sollárová – APVV project, UMB

The panel discussion will focus on the following questions: What is the awareness of education policy makers, the professional public and education staff about leadership in education? What does the education of managers and leaders in education in the Slovak Republic and abroad look like at present and how does it reflect the current needs of education and trends in strengthening leadership competencies in the context of education? What are the authentic experiences of implementers, experts and researchers focused on the support and development of leaders in education? What are the recommendations for the leader´s education effectivity support?

PaedDr. Lucia Pašková, PhD., Transformatívne líderstvo a životná spokojnosť učiteľov.

Mgr. Denisa NEWMAN, PhD., Mgr. Kristína Trnovcová
Vybrané individuálne činitele pripravenosti na zmeny
Z pohľadu pracovnej a organizačnej psychológie.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., M. Cíbiková, Líder v edukácii ako spolutvorca organizačnej kultúry školy

Záznam panelovej diskusie
Lídri v slovenskom vzdelávaní – realita alebo utópia? 28.5.2021 o 16:00
moderuje Mgr. Anna Jančová

 

Účastníci:

Doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – Dekanka Pedagogickej fakulty UMB
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská – Hlavná školská inšpektorka
Mgr. Iveta Barková – Učiteľka Slovenska 2020 a riaditeľka SZŠ v Senci
Mgr. Helena Weszelovszká – riaditeľka, ZŠ Rozmarínová v Komárne
Mgr. Jozef Šujak – učiteľ, Gymnázium v Považskej Bystrici

V sekcii sa budeme snažiť zodpovedať na otázky – Kto je pedagogický líder a potrebujeme ho vo vzdelávaní? Aké sú jeho kľúčové kompetencie? Čím sa vízie a ciele lídra líšia od vízií a cieľov ostatných pracovníkov vo vzdelávaní? Ale aj na otázky – Ako (a či vôbec) na Slovensku podporujeme lídrov vo vzdelávaní? Môžeme pripravovať kvalitných učiteľov – lídrov už na vysokých školách?
Súčasťou sekcie budú aj osobné príbehy a príklady z praxe absolventov Komenského inštitútu.

Príspevky Komenského inštitútu

Pripravím sa na život, Viktor Verba

Živá matematika, Katarína Vajkai

Životná báseň, Iveta Barková, učiteľka Slovenska 2020

Hrdinovia nášho mesta, o ktorých sa nehovorí, Ľubica Tomková

„All Booked“ alebo „Ako motivovať študentov k čítaniu“, Ivana Sopúchová

Aby dejepis bavil, Lenka Šišmičová

Chcem byť učiteľom? Chcem byť učiteľom! Lucia Šepeľáková

S farbami a štetcami, biola je za nami, Zuzana Polanská

Zavedenie účinného spôsobu participatívneho riadenia školy, Katarína Podolanová

Učitelia majú prednosť, Peter Pirončiak

Waldorfská pedagogika, Miroslava Okuliarová

Anglický jazyk online, Monika Plintová

Finančná gramotnosť, Iveta Kališová

Činnostné učenie, Ľubica Demčáková

Kúzelná fyzika, Monika Gombošová

Na Ž-Ú-R treba troch, Eduard Gemza

Umenie v etike, Františka Féherová

Motivácia neopúšťaj ma (Dalton nahodinách AJ), Barbora Ďurovcová

Chyť sa do siete, Petra Belanová

Užitočné odkazy a informácie

Pokyny pre formálnu úpravu príspevku nájdete na stiahnutie kliknutím sem. Príspevok po úprave poslať na e-mail lidervedukacii @ gmail.com s menom prezentujúceho a názvom príspevku.

Jeden z viacerých príkladov video postupu ako nahrať prezentáciu v PowerPointe spolu s nahovoreným komentárom a obrazom prezentujúceho je dostupný na adrese www.youtube.com/watch?v=_XQiqecoYSs.

Nahrávky posielať na adresu konferencie  lidervedukacii @ gmail.com  s menom prezentujúceho a názvom príspevku.
V prípade obmedzení limitu rozsahu pripojenej e-mailovej prílohy je ďalšia cesta cez www.uschovna.cz/poslat-zasilku.

Menu